Light Novel

[Novel Review] Dám bị ghét – Không có tồn tại thứ mang tên quá khứ hay tương lai, chỉ có “ngay tại đây, vào lúc này”

Novel, Review, TAKO, TAKOYAKI.ASIA, TAKOYAKI, Kirawareru Yuki - The courage to be disliked -Dám bị ghét
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.