Manga & Anime

[Manga Review] Ten Count – Phần 2: Xin đừng làm bẩn danh “bác sĩ”

Manga, phân tích, Ten Count, Takarai Rihito, Shirotani Tadaomi, Kurose , takoyaki, Mysophobia , ocd, transference, countertransference, mysophobia
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.