Movie & Live Action

[NEWS] Death Note version Hollywood: fan thì chê tơi bời hoa lá, còn chính tác giả manga lại khen ngợi hết lời

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.